Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Algemene voorwaarden Groen Recycling Nieuwegein

BAS6737

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30070983

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

a. “Opdrachtgever”: Groen Recycling Nieuwegein B.V. (KvK nummer 30070983).

b. “Opdrachtnemer”: de natuurlijke of rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk met wie Opdrachtgever een Overeenkomst is aangegaan.

c. “Opdracht”: de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opgedragen leveringen van zaken en/ of uitvoering van werken en/ of diensten.

d. “Hoofdaannemingsovereenkomst”: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en diens Principaal.

e. “Principaal”: de opdrachtgever van Opdrachtgever.

f. “Werk”: het door Opdrachtnemer te vervaardigen stoffelijk object alsmede de werkzaamheden die Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht uitvoert.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerte-aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van zaken of diensten van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30096360.

2.3 Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.

Artikel 3. Offerte

3.1 Aan Opdrachtnemer worden nimmer kosten vergoed, verbonden aan het doen van een offerte.

3.2 De verstrekte offerte van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bindend en onherroepelijk totdat de Opdrachtgever deze schriftelijk al dan niet zal hebben geaccepteerd.

3.3 Met het uitbrengen van een offerte stemt de Opdrachtnemer in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene (leverings)voorwaarden.

Artikel 4. Aanvaarding van de Opdracht

4.1 Opdrachtnemer dient de hem toegezonden Opdracht ongewijzigd en ondertekend aan Opdrachtgever te retourneren binnen veertien (14) dagen na datum van verzending. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft binnen de hierboven gestelde termijn de Opdracht te retourneren en binnen die termijn geen bezwaar aantekent tegen de inhoud daarvan, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, wordt de Opdracht geacht te zijn aanvaard op de condities als vermeld in de Opdracht en onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

4.2 Op alle Opdrachten zijn integraal en onverkort van toepassing als het waren zij daarin letterlijk opgenomen:

a. De (Hoofdaannemings)overeenkomst tussen Principaal en Opdrachtgever en alle bijbehorende tekeningen, alle op de (Hoofdaannemings)overeenkomst betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek, proces-verbaal en/of staat van aanwijzingen of soortgelijke bestekswijzingen.

b. Deze Algemene Voorwaarden.

c. Alle op de Opdracht betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen, waaronder UAV en UAV-GC in de telkens actuele versie.

4.3 Bij onderlinge tegenstrijd tussen het bepaalde in de Opdracht en het bepaalde in artikel 4. lid 2, prevaleert te allen tijde het bepaalde in de Opdracht.

4.4 Bij onderlinge tegenstrijd van de onder artikel 4. lid 2 sub a, b of c prevaleren de eerder genoemde boven de later genoemde met dien verstande dat sub b voor sub a gaat, indien uit de bepalingen sub b zwaardere verplichtingen voor de Opdrachtnemer voortvloeien.

4.5 De technische specificaties en/of het bestek, de daarbij behorende tekeningen, proces-verbaal, alsmede staten van wijzigingen, toelichtingen en aanvullingen liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van Opdrachtnemer zullen kopieën van deze stukken aan hem worden verstrekt. Opdrachtnemer wordt geacht inzage te hebben gehad in alle relevante documenten, waaronder het bestek en alle tekeningen inzake relevante bescheiden en alle overige door hem gewenste inlichtingen te hebben verkregen. Opdrachtnemer zal zich in elk geval niet op onbekendheid met bovengenoemde documenten kunnen beroepen.

4.6 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtgever indien Opdrachtnemer in de Opdracht onduidelijkheden, fouten, omissies en/of tegenstrijdigheden met in de artikel 4. lid 2 bedoelde stukken en voorwaarden constateert of had moeten constateren, en hij nalaat Opdrachtgever daarop onverwijld te wijzen en opheldering te vragen.

4.7 Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle Nederlandse, Europese en lokale wettelijke en andere voorschriften en normen, welke de uitvoering van de Opdracht raken en hij is verplicht deze na te leven en in acht te nemen.

4.8 Indien de Opdrachtgever een Opdracht verleent aan twee of meer natuurlijke personen of rechtspersonen zijn deze steeds ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens Opdrachtgever verbonden. Indien de Opdrachtgever Opdracht verleent aan een B.V. of N.V. in oprichting, blijven de oprichters ook na de bekrachtiging van de Opdracht door de B.V. respectievelijk de N.V. naast de vennootschap ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

4.9 Opdrachtnemer dient zich – direct of indirect – te onthouden van het doen van prijsopgaven of aanbiedingen aan Principaal, alsmede van het aanvaarden van (rechtstreekse) opdrachten van Principaal, met betrekking tot het Werk, waaronder ook te verstaan uitbreidingen of wijzigingen van het Werk.

Artikel 5. Ontbindende en/of opschortende Voorwaarden

5.1 De Opdrachtgever heeft het recht binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de door de Opdrachtnemer getekende Opdracht, door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Opdrachtnemer de Opdracht te ontbinden, zonder tot enige vergoeding te zijn gehouden.

5.2 Voorts is Opdrachtgever bevoegd de Opdracht voor bepaalde of onbepaalde termijn op te schorten dan wel te ontbinden indien en voor zover het Werk door de Principaal niet wordt goedgekeurd respectievelijk het Werk in verband waarmee de Opdracht wordt gegeven daadwerkelijk en geheel geen doorgang vindt.

5.3 Indien de Principaal geen goedkeuring verleent respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, kan Opdrachtnemer daaraan geen enkel recht ontlenen, met name ook niet enig recht op schadevergoeding en/of winstderving.

Artikel 6. Eigendom van (al dan niet elektronische) informatiedragers

6.1 Door Opdrachtgever verstrekte of door Opdrachtnemer ter uitvoering van de Opdracht gebruikte en vervaardigde bescheiden, tekeningen en overige (al dan niet elektronische) informatiedragers, alsmede alle rechten ter zake, blijven of worden het volledige en onvoorwaardelijke eigendom van Opdrachtgever en Opdrachtgever heeft te gelden als hun maker of ontwerper. Voor zover vorenstaande rechten niet reeds van rechtswege uit hoofde van de Opdracht en of lid 1 van dit artikel eigendom zijn geworden van Opdrachtgever, is de Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever gehouden op eigen kosten alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, het auteursrecht m.b.t. tot door Opdrachtnemer, al dan niet in samenwerking met Opdrachtgever en/of derden vervaardigde stukken, waaronder het bestek, tekeningen, modellen, ontwerpen, schetsen in eigendom over te dragen aan Opdrachtgever, welke eigendomsrechten door Opdrachtgever worden aanvaard.

6.2 De in artikel 6 lid 1 bedoelde bescheiden en rechten mogen niet vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld en anderszins worden benut, anders dan ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht. Na het eindigen van de Opdracht dienen betreffende bescheiden en tekeningen door Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever te worden vernietigd althans aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever onverwijld na het eindigen van de Opdracht kosteloos alle revisietekeningen en gegevens. Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft met deze verplichting heeft Opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, totdat deze door hem zijn ontvangen.

6.3 De eigendom van door Opdrachtnemer geleverde zaken gaat over op de Opdrachtgever, zodra deze conform de Opdracht zijn geleverd, (eventueel gemonteerd) en door Opdrachtgever zijn goedgekeurd. De Opdrachtnemer draagt tot het moment van eigendomsoverdracht het risico van beschadiging en/of verlies van de zaken.

6.4 De eigendom van het Werk gaat over op de Opdrachtgever op de datum van oplevering van het Werk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever; het Werk is tot die datum van oplevering voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 is opgenomen en goedgekeurd.

6.5 In het geval zaken door Opdrachtgever worden teruggezonden en/of niet geaccepteerd worden, worden eigendom en risico geacht nooit op de Opdrachtgever te zijn overgegaan.

6.6 Opdrachtnemer garandeert dat de afgeleverde zaken en/of de werkzaamheden geen inbreuk maken op rechten van (intellectuele) eigendom van derden en hij vrijwaart Opdrachtgever, Principaal, toekomstige eigenaren en gebruikers, alsmede overheden ter zake van enige dergelijke inbreuk, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot know-how, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.

6.7 Indien een actie wegens inbreuk op rechten zoals genoemd in artikel 6 lid 6 dreigt of reeds is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, zal Opdrachtnemer, onverminderd de rechten van Opdrachtgever waaronder haar recht op ontbinding van de Opdracht, op zijn kosten en voor zijn risico:

a) alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het desbetreffende deel van) de afgeleverde zaken en de resultaten van de werkzaamheden door Opdrachtgever voort te zetten;

b) of de (desbetreffende deel van de) zaken en/of de resultaten van de werkzaamheden vervangen en/of aanpassen, zodat geen inbreuk meer wordt gemaakt op de rechten van derden;

c) of de (desbetreffende deel van de) zaak en/of de resultaten van de werkzaamheden tegen vergoeding van kosten, schaden en interest terugnemen;

6.8 Wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat Opdrachtgever in de gebruiksmogelijkheden van de zaken of de resultaten van de werkzaamheden wordt beperkt.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Opdrachtnemer, zijn personeel en door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende het bedrijf van Opdrachtgever, de inhoud van de Opdracht, de in artikel 4 lid 2 sub a, b en c bedoelde stukken, tekeningen, schetsen en modellen etc., welke zij in verband met de Opdracht of de uitvoering daarvan mochten verkrijgen, zulks met inbegrip van de aard, de reden en het resultaat van de door hem uitgevoerde leveringen en/ of werkzaamheden.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De met de Opdrachtnemer overeengekomen prijzen zijn vast, exclusief btw en Opdrachtgever is niet verplicht tot enige vooruitbetaling. Wijzigingen in prijzen, lonen, sociale lasten, belastingen en andere kostenbepalende factoren kunnen niet aan Opdrachtgever worden doorbelast.

8.2 De door Opdrachtnemer berekende prijzen zijn gebaseerd op franco leveringen, gelost en getast, inclusief emballage, kosten van keuring e.d. en verzekeringen. In geval van onderaanneming zijn daarin tevens inbegrepen de kosten van horizontaal en verticaal transport.

8.3 De met de Opdrachtgever overeengekomen eenheidsprijzen, zoals vastgelegd in de Opdracht zijn in gevallen van meer of minder werk tevens van toepassing en ongeacht de hoeveelheid werk.

8.4 Het verstrekken van een Opdracht garandeert geen enkele minimum afname c.q. hoeveelheid. Alleen de hoeveelheden die daadwerkelijk op verzoek/afroep van Opdrachtgever worden afgeroepen en geleverd/uitgevoerd, kunnen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Aflevering c.q. uitvoering van de Opdracht

9.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering franco Werk/bouwplaats. Het transport van de zaken vindt derhalve voor rekening en risico van de Opdrachtnemer plaats. De Opdrachtnemer zal de zaken leveren op de plaats zoals vermeld in de Opdracht. Is geen zodanige plaats afgesproken, dan zal de levering geschieden op de bouwplaats, waarbij de exacte plaats van levering wordt bepaald in nauw overleg met Opdrachtgever. Opdrachtgever kan vóór de levering verlangen dat de zaken en/of diensten op een andere dan de overeengekomen plaats worden afgeleverd.

9.2 Beschadiging ontstaan bij het laden, transport en/ of bij het lossen en tassen, zijn volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.

9.3 Lossen en tassen buiten normale werktijden van de Opdrachtgever kan alleen plaatsvinden na diens voorafgaande schriftelijke goedkeuring.

9.4 De zaken moeten behoorlijk zijn verpakt conform alle toepasselijke (inter)nationale regelgeving, alsmede beveiligd.

9.5 Bij alle leveringen dienen gespecificeerde documenten aanwezig te zijn waarop in ieder geval het ordernummer van Opdrachtgever vermeldt staat. Indien in de Opdracht certificaten, attesten, garantiebewijzen en/ of instructieboeken e.d. worden verlangd, draagt de Opdrachtnemer de zorg dat deze tijdens de levering worden overgedragen aan de Opdrachtgever.

9.6 Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de bij de uitvoering van de Opdracht benodigde hulpmiddelen en materialen. Van op het Werk/bouwplaats aanwezige voorzieningen (zoals water en elektriciteit) mag door de Opdrachtnemer slechts met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever en voor eigen rekening en risico gebruik worden gemaakt. Opdrachtnemer garandeert dat hij ter beschikking gestelde (hulp)middelen zorgvuldig en in overeenstemming met het doel waarvoor deze bestemd zijn zal gebruiken en zal verzekeren tegen alle schade, voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook. Opdrachtnemer dient zelf zijn eigendommen te bewaken. Voor vermissing of beschadiging is Opdrachtgever niet aansprakelijk.

9.7 De levering van zaken en/of diensten dient op het in de Opdracht vastgestelde tijdstip en plaats te geschieden dan wel overeenkomstig een door de Opdrachtgever vastgestelde schema met dien verstande dat de Opdrachtgever gerechtigd is het tijdstip c.q. schema van leveringen nader vast te stellen door afroep en daarmee in te passen in de voortgang van het Werk, zulks zonder dat de Opdrachtnemer aanspraak heeft op een verlenging van de uitvoeringstermijn, een prijswijziging of enige andere vorm van vergoeding. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden. Opdrachtnemer is bekend met het feit dat zijn werkzaamheden moeten worden ingepast in het bij de Hoofdaannemingsovereenkomst behorende tijdschema.

9.8 Opdrachtnemer garandeert dat hij wijzigingen van (onderdelen van) het Werk en/of leveringen op verzoek van Opdrachtgever of ten gevolge van gewijzigde voorschriften van overheidsinstanties en –diensten en nutsbedrijven tijdig en correct zal uitvoeren.

9.9 De Opdrachtgever is daarnaast gerechtigd, indien de voortgang van het Werk dit vereist, de volgorde van de door de Opdrachtnemer te verrichten leveringen nader te bepalen. Dit geldt ook indien in de Opdracht een bepaalde volgorde is overeengekomen.

9.10 Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet op het in de Opdracht vermelde tijdstip dan wel conform het door de Opdrachtgever vastgestelde leveringsschema zal kunnen voltooien, is hij verplicht de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. Opdrachtnemer dient aan Opdrachtgever alle schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van het tekortschieten van de Opdrachtnemer te vergoeden en Opdrachtgever heeft het recht deze schade te verrekenen met hetgeen hij eventueel nog aan Opdrachtnemer verschuldigd mocht zijn. Verder zullen alle verplichtingen van Opdrachtgever tot het doen van betalingen uit welke hoofde ook zijn opgeschort totdat vastgesteld is welk bedrag Opdrachtgever uit hoofde van dit lid van Opdrachtnemer heeft te vorderen.

9.11 De Opdrachtnemer is, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18, jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom, die door de Principaal en/ of (bouw)directie aan de Opdrachtgever worden gegeven wegens te late (op)levering (van gedeelten van het Werk), ten gevolge van aan de Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. De Opdrachtgever heeft het recht deze boetes of kortingen te verhalen op de Opdrachtnemer, eventueel door inhouding op althans verrekening met de betalingen die de Opdrachtgever nog aan de Opdrachtnemer is verschuldigd.

9.12 Onverminderd het recht van de Opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling nakoming van de Opdracht eventueel met schadevergoeding te vorderen, heeft de Opdrachtgever het recht indien de levering en/ of uitvoering niet op het overeengekomen tijdstip plaatsvindt, de Opdracht en/of de Overeenkomst conform artikel 19 van deze Algemene Voorwaarden te ontbinden.

Artikel 10: Inschakeling van derden

10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het de Opdrachtnemer niet toegestaan de Opdracht, het Werk of delen daarvan aan derden uit te besteden of met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten te doen uitvoeren. Indien Opdrachtnemer werkzaamheden uitbesteedt gelden voor de uitbestede werkzaamheden de gelijke voorwaarden als geldend tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Toestemming van de Opdrachtgever laat de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit de Opdracht onverlet. Opdrachtnemer is en blijft volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden door derden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden.

10.2 Indien de Opdrachtnemer het werk of delen daarvan aan derden uitbesteedt of met behulp van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten doet uitvoeren is de Opdrachtnemer verplicht een projectverantwoordelijke op het Werk/de bouwplaats aan te stellen.

Artikel 11. Meerwerk, aanvullende en extra leveringen of werkzaamheden en deelbetalingen

11.1 De Opdrachtnemer is behoudens schriftelijke toestemming of opdracht van Opdrachtgever niet gerechtigd enige wijziging aan te brengen in wat is opgedragen. De Opdrachtnemer is gehouden op verzoek van de Opdrachtgever alle wijzigingen uit te voeren die technisch mogelijk zijn. Eventuele hieruit voortvloeiende wijzigingen van het tijdsschema, de datum van oplevering en/of kosten worden schriftelijk overeengekomen.

11.2 Opdrachtnemer is verplicht om (de projectleider van) Opdrachtgever onverwijld schriftelijk van een eventuele door de Principaal, de uitvoerder of een andere werknemer verstrekte opdracht voor meerwerk en/of andere buiten de Opdracht vallende leveringen en/of werkzaamheden schriftelijk in kennis te stellen. Deze kennisgeving dient te geschieden voordat het meerwerk en/of de andere buiten de Opdracht vallende leveringen en/of werkzaamheden worden geleverd.

11.3 Opdrachtgever is niet gehouden de kosten van meerwerk aan Opdrachtnemer te vergoeden indien er sprake is van niet door Opdrachtgever goedgekeurd meerwerk, wijzigingen in de Opdracht en/of andere buiten de Opdracht vallende leveringen en/of werkzaamheden.

11.4 Indien de Opdracht in enige werkzaamheid niet voorziet, welke naar de aard daarvan wel tot de Opdracht behoort, dan wel indien tijdens de uitvoering van de Opdracht/de Overeenkomst vanwege overheidsinstanties, - diensten of nutsbedrijven nadere voorschriften worden gesteld, is de Opdrachtnemer verplicht deze werkzaamheden uit te voeren zonder dat deze aanspraak kan maken op een aanvullende vergoeding.

11.5 Door de Principaal, de uitvoerder of een andere werknemer van Opdrachtgever uitgeschreven werkbonnen e.d. gelden uitsluitend in verhouding tot de door Opdrachtnemer verkregen schriftelijke Opdracht en, indien deze werkbonnen e.d. tot betaling strekken, uitsluitend als een voorlopige (deel)betaling in verband met de Opdracht. De eindafrekening vindt pas plaats na de voltooiing of (op)levering van de volledige Opdracht. Aan door de Principaal, de uitvoerder of een andere werknemer van Opdrachtgever uitgeschreven werkbonnen e.d. kan Opdrachtnemer geen rechten ontlenen ten aanzien van de eindafrekening.

Artikel 12. Veiligheid, arbeid, orde en milieu

12.1 Opdrachtnemer garandeert dat hij de werkzaamheden en respectievelijk de leveringen uit zal voeren naar eisen van goed, deugdelijk en vakkundig werk, met gebruikmaking van deugdelijke hulpmiddelen – waaronder ook te verstaan materieel en gereedschappen – en materialen, dat deze geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en in overeenstemming met de eisen van de Opdracht en de van toepassing zijnde voorschriften en instructies van overheidsinstanties – diensten en nutsbedrijven, alsmede orders en aanwijzingen van Opdrachtgever.

12.2 De Opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde hulpmiddelen en materieel, waaronder begrepen gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen. Een en ander volgens de nieuwste stand van de techniek. In te zetten en gebruikt materieel dient te voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke voorschriften ten aanzien van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

12.3 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het treffen en handhaven van de vereiste en geëigende veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid in het algemeen, overeenkomstig de Nederlandse, Europese en lokale ter zake geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet Arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer is in dit verband ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door hem in de uitvoering van de Opdracht gebruikte materieel en de veiligheid van zijn personeel en derden.

12.4 Opdrachtnemer verbindt zich direct aan de Opdrachtgever te (doen) melden zodra de veiligheid van het Werk, de bouwplaats en/of mensen in gedrang komt.

12.5 Opdrachtgever heeft het recht werknemers en andere personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient de toegang tot het Werk/de bouwplaats te ontzeggen indien zij zich niet aan de hiervoor bedoelde voorschriften of aanwijzingen van Opdrachtgever houden.

12.6 Afval dat schadelijk is of kan worden geacht te zijn voor het milieu en/of de volksgezondheid, dient door Opdrachtnemer van het Werk te worden afgevoerd overeenkomstig de terzake geldende wettelijke een andere voorschriften. Overig afval dient gescheiden naar soort te worden gedeponeerd in de daartoe op het Werk aanwezige containers.

12.7 Bij beëindiging van de werkzaamheden op de bouwplaats en/of als de bouwplaats onbeheerd wordt achtergelaten dienen alle installaties ten behoeve van gas, water en elektriciteit uitgeschakeld te worden. Opdrachtnemer dient emballage, afval, gereedschappen, materiaal etc. veilig op te bergen. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies/diefstal van zaken die Opdrachtnemer achterlaat op de bouwplaats.

12.8 De Opdrachtnemer moet voor de levering schriftelijk aantonen, dat zijn producten of bouwstoffen voldoen aan de bestaande NEN- normen, wet- en regelgeving, het Besluit Bodemkwaliteit, de KOMO kwaliteitsverklaring en/ of specifieke partijkeuring. De Opdrachtnemer conformeert zich aan de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA).

12.9 Indien de Opdrachtnemer tekortschiet in het nakomen van de in lid 7 van dit artikel genoemde verplichtingen, is hij jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die deze daardoor lijdt en vrijwaart hij de Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, waaronder ook de Principaal ter zake.

12.10 De Opdrachtnemer - indien het een onderaannemer betreft - stelt een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) op en legt deze voordat hij met zijn werkzaamheden begint ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtnemer geen V&G- plan opstelt, dient deze alvorens zijn werkzaamheden aanvangen zich te conformeren aan het V&G- plan zoals opgesteld door de Opdrachtgever. In het laatstgenoemde geval dient het te werk gesteld personeel van de Opdrachtnemer door Opdrachtnemer te worden geïnstrueerd over algemene bedrijfsregels en specifieke projectvoorwaarden op de startwerkbesprekingen of toolboxmeeting. Hiervoor dient het personeel van de Opdrachtnemer zich te melden bij de uitvoerder.

12.11 Op eerste verzoek van Opdrachtgever is de Opdrachtnemer verplicht van zijn onderneming een scope 1 en scope 2 CO2 –emissie inventarisatie aan te leveren conform ISO 14064-1, althans conform de telkens geldende ISO-norm. In plaats van voornoemde inventarisatie is het de Opdrachtnemer ook toegestaan een CO2 bewust Certificaat niveau 3 of hoger, overeenkomstig de CO2 Prestatieladder te overleggen.

12.12 De in lid 8 van dit artikel genoemde Opdrachtnemer conformeert zich aan de VCA-voorschriften en richtlijnen.

12.13 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het organiseren van voorlichtingen in het kader van de VCA-voorschriften en -richtlijnen aan eigen personeel. De Opdrachtnemer zal over laatstgenoemde voorlichting een schriftelijk rapport opmaken en een kopie daarvan overhandigen aan de Opdrachtgever voordat Opdrachtnemer met zijn werkzaamheden begint.

12.14 De Opdrachtgever heeft het recht in het kader van het kwaliteitssysteem alsmede in het kader van de VCA de Opdrachtnemer tijdens uitvoering van het Werk/de Opdracht te bezichtigen en/ of te beproeven.

12.15 De Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle schade en aansprakelijkheid door derden als gevolg van tekortkomingen op bovengenoemde eisen.

Artikel 13. Oplevering en goedkeuring

13.1 Opdrachtgever is gerechtigd het Werk en de werkzaamheden van Opdrachtnemer te allen tijde, derhalve ook tussentijds en waar ook te (doen) opnemen, keuren en/of beproeven. Opdrachtnemer is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Afgekeurde zaken en/of werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer onmiddellijk na afkeuring voor zijn risico en voor zijn kosten van de bouwplaats te worden verwijderd en/of te worden hersteld/vervangen.

13.2 Opnemen van werk geschiedt op een – tot de Opdrachtgever - gerichte aanvraag van de Opdrachtnemer waarin de Opdrachtnemer aangeeft op welke moment het Werk gereed zal zijn.

13.3 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 van dit artikel bedoelde moment. De Opdrachtgever kan verlangen dat de Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig is. Werkzaamheden worden slechts als opgeleverd beschouwd na goedkeuring door de Opdrachtgever en zijn Principaal en zijn tot dat tijdstip voor risico van de Opdrachtnemer.

13.4 Nadat het Werk is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van redenen voor onthouding van de goedkeuring.

13.5 De heropneming na onthouding van goedkeuring geschiedt conform bovengenoemde bepalingen en geheel voor rekening van Opdrachtnemer.

13.6 De Opdrachtnemer zal het afgekeurde Werk en/of onderdelen daarvan op eerste verzoek van de Opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat de Opdrachtgever tot enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten van Opdrachtgever.

13.7 De Opdrachtnemer is, onverminderd zijn aansprakelijkheid na oplevering op grond van de Opdracht of de wet, aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk gedurende de bouwtermijn overeengekomen tussen de Opdrachtgever en zijn Principaal, waarna aansluitend de onderhoudstermijn ingaat.

13.8 Bij afkeuring van het Werk of een onderdeel daarvan heeft de Opdrachtgever voorts het recht de betalingen van de op dit Werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende prijs op te schorten.

Artikel 14. Onderhoudstermijn en garanties

14.1 De onderhoudstermijnen van de Opdrachtnemer zijn tenminste gelijk aan de onderhoudstermijnen, welke voor Opdrachtgever voortvloeien uit de hoofdaannemingsovereenkomst met Principaal. De onderhoudstermijn in de verhouding tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever eindigt op hetzelfde tijdstip als de onderhoudstermijn die de Opdrachtgever met zijn Principaal voor het totale Werk is overeengekomen. Zelfs indien het werk van Opdrachtnemer eerder gereed is dan het tijdstip waarop het Werk overeenkomstig de Hoofdovereenkomst tussen Opdrachtgever en Principaal geheel is opgeleverd, eindigt de onderhoudstermijn van Opdrachtnemer pas op het moment als de onderhoudstermijn die Opdrachtgever met Principaal is overeengekomen. In het geval de onderhoudstermijn niet in de Hoofdovereenkomst of Opdracht is bepaald, eindigt de onderhoudstermijn vierentwintig (24) maanden na oplevering van het Werk door Opdrachtgever aan Principaal.

14.2 Opdrachtnemer zal met betrekking tot de door hem geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden ten minste dezelfde garantie geven welke Opdrachtgever tegenover Principaal dient te verstrekken doch indien de (fabrieks)garantie van Opdrachtnemer uitgebreider is dan de hiervoor bedoelde zal minimaal de garantie gelden welke door de Opdrachtnemer wordt gegeven. In het geval de garantietermijn niet in de Hoofdovereenkomst of Opdracht is bepaald, eindigt de garantietermijn zestig (60) maanden na oplevering van het Werk door Opdrachtgever aan Principaal.

14.3 Opdrachtnemer is gehouden alle gebreken, welke in onderhoudsperiode of garantieperiode aan de dag treden, op eerste aanzegging van en in overleg met Opdrachtgever binnen een door Opdrachtgever daartoe te stellen termijn voor zijn rekening en risico te herstellen. De kosten van heropneming, herkeuring of herbeproeving zijn volledig voor rekening van de Opdrachtnemer.

14.4 Indien Opdrachtnemer naar oordeel van Opdrachtgever een gebrek te laat en/of niet behoorlijk wegneemt of opheffing van het gebrek geen uitstel kan lijden, is de Opdrachtgever gegoed, na schriftelijk aanmaning, waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn gesteld is ter voldoening aan zijn verplichtingen, al het nodige te verrichten of door derden te doen verrichten en alle daaraan verbonden kosten aan Opdrachtnemer in rekening te brengen.

14.5 Na het verstrijken van de op grond van artikel 12 lid 1 en lid 2 toepasselijke garantietermijn en/ of onderhoudstermijn, blijft de Opdrachtnemer gedurende een periode van zestig (60) maanden na oplevering van het Werk door Opdrachtgever aan Principaal aansprakelijk voor verborgen gebreken. Onder verborgen gebreken worden verstaan een gebrek dat bij oplevering en/ of aflevering zoals bedoeld in artikel 11 door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet had kunnen worden ontdekt.

Artikel 15. Facturering

15.1 Opdrachtnemer dient op de facturen duidelijk te vermelden:

a. de datum en het contractnummer van de Opdracht;

b. het werk, werknummer, tijdvak en de plaats van uitvoering waarop de factuur betrekking heeft;

c. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;

d. de naam van de uitvoeringsinstelling (UVI) waarbij Opdrachtnemer is aangesloten en zijn aansluitingsnummer;

e. het loonbelastingnummer van de Opdrachtnemer;

f. of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is. In het laatstgenoemde geval dient het bedrag van de omzetbelasting vermeld te worden en het BTW- nummer van de Opdrachtgever. Indien de verleggingsregeling van toepassing is dient op de factuur vermeld te staan “omzetbelasting verlegd”;

g. het reeds gefactureerde bedrag, inclusief het betreffende factuurnummer;

h. het nog te factureren bedrag;

i. de namen van de door de Opdrachtnemer in het werk gestelde werknemers en/of derden, de door dezen gewerkte uren en - indien Opdrachtgever daarom verzoekt - de betreffende loonstaten;

j. een aangehechte door onze uitvoerder getekende bon, waaruit de goedkeuring van de verrichte werkzaamheden blijkt;

k. een duidelijke omschrijving van de geleverde prestatie.

15.2 Indien de Opdrachtnemer een onderaannemer betreft dienen de facturen vergezeld te worden met een mandagenregister, een uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden), een verklaring van betalingsgedrag van zowel fiscus als van het UWV (niet ouder dan 3 maanden) en een verklaring van betalingsgedrag van de bedrijfsvereniging waaraan de Opdrachtnemer verbonden is (niet ouder dan 3 maanden).

15.3 De facturen dienen voorts te voldoen aan de eisen zoals gesteld in art. 35 van de Wet Omzetbelasting 1968 en dienen in tweevoud bij Opdrachtgever te worden ingediend. Ingeval de Wet financiering sociale verzekeringen van toepassing is, dient tevens te worden meegezonden een opgave van de loonsom zoals gedefinieerd in de Wet financiering sociale verzekeringen per gewerkt uur.

15.4 Facturen worden enkel in behandeling genomen indien deze uiterlijk vier (4) weken na dato van uitvoering van werkzaamheden en/ of leveringen zijn ingediend. Slechts indien aan alle hiervoor genoemde vereisten en aan hierna genoemde is voldaan zullen facturen in behandeling genomen worden.

Artikel 16. Betaling

16.1 Betaling al dan via een G-rekening of via rechtstreekse storting vindt plaats overeenkomstig hetgeen in de Opdracht is overeengekomen en al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden respectievelijk de levering en de goedkeuring door Opdrachtgever en slechts indien is voldaan aan de door Opdrachtgever ter zake van facturering en nakomen van verplichtingen van Opdrachtnemer gestelde eisen. Betaling van facturen zal geschieden binnen 60 (zestig) dagen na ontvangst en goedkeuring.

16.2 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen met het aan de Opdrachtnemer verschuldigde, onverschillig of deze reeds opeisbaar en/of afdwingbaar zijn, onder tijdsbepalingen of voorwaarden.

16.3 Opdrachtgever is gerechtigd vorderingen welke Opdrachtnemer jegens haar en/ of andere tot hetzelfde concern als Opdrachtgever behorende vennootschappen heeft, te verrekenen met enige vordering welke Opdrachtgever (en/of andere tot hetzelfde concern als Opdrachtgever behorende vennootschap) ongeacht uit welke hoofde en al dan niet opeisbaar jegens Opdrachtnemer mocht hebben.

16.4 Opdrachtnemer doet uitdrukkelijk afstand van enig hem toekomend opschortingsrecht of recht op verrekening en ieder retentierecht dat hij tegenover Opdrachtgever geldend zou kunnen maken. Tevens doet Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van het recht conservatoir en/ of executoriale maatregelen te nemen (waaronder ook te verstaan het leggen van beslagen).

16.5 Onverminderd haar verdere rechten is Opdrachtgever gerechtigd aan Opdrachtnemer alle daadwerkelijke gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, door Opdrachtgever gemaakt of te maken ter incasso van enig door de Opdrachtnemer verschuldigd bedrag, uit welke hoofde dan ook, dan wel ter verkrijging van nakoming van enige verplichting van Opdrachtnemer, aan Opdrachtnemer in rekening te brengen.

16.6 Betalingen en facturering kunnen onverminderd het bovenstaande eerst geschieden, nadat de door Opdrachtnemer ondertekende en ongewijzigde Opdracht door Opdrachtgever is terugontvangen. Voorts kan Opdrachtgever, alvorens enige betaling te verrichten, naast of in plaats van eigendomsoverdracht van de gekochte zaken respectievelijk (verdere) uitvoering van de Opdracht verlangen dat de Opdrachtnemer voor diens rekening een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie doet afgeven om de nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verzekeringen

17.1 Opdrachtnemer is volledig aansprakelijk voor iedere schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kosten, boetes en/of persoonlijk letsel van welke aard dan ook, schade door overschrijding van de levertijd en/of de oplevertermijn, bedrijfsschade, stagnatieschade en andere indirecte schade, die door Opdrachtgever en/of derden, waaronder de Principaal worden gelden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming dan wel onrechtmatige daad van de Opdrachtnemer, zijn personeel en/of door hem ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is voorts aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, welke voortvloeit uit een gebrek in de door hem geleverde of gebruikte zaken, bouwstoffen, gereedschappen en materieel of uit de inbreuk op rechten van derden, waaronder begrepen intellectuele en industriële rechten, ook indien Opdrachtnemer geen verwijt treft ter zake van het ontstaan van het gebrek.

17.2 In het geval van ingehuurd materieel en/ of personeel is de verhuurder aansprakelijk voor alle schade, tijdens de huurtermijn door en/ of met het huurobject c.q. ingehuurd personeelslid aan Opdrachtgever en/ of derden toegebracht.

17.3 Voor zover het niet naleven van zijn contractuele of wettelijke verplichtingen door Opdrachtnemer tot gevolg heeft dat Opdrachtgever door derden, waaronder de Principaal, aansprakelijk wordt gesteld, verplicht de Opdrachtnemer zich hierbij de Opdrachtgever voor alle gevolgen van deze aansprakelijkstelling te vrijwaren en schadeloos te stellen. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel is de Opdrachtnemer geheel aansprakelijk voor eventuele boetes die door de Principaal worden opgelegd aan de Opdrachtgever wegen te laten (op)levering ten gevolge van door de Opdrachtnemer veroorzaakte stagnatie en/of vertraging.

17.4 Opdrachtnemer zal, zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor hij aan zijn verplichtingen onder de Opdracht en/of de Overeenkomst niet of niet tijdig kan voldoen, de Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Daarbij dient Opdrachtgever ook melding te maken van de door hem te treffen maatregelen en de verwachte duur van een vertraging. Voldoet Opdrachtnemer niet aan het in dit lid bepaalde, kan Opdrachtnemer zich later niet meer op deze omstandigheden c.q. op overmacht beroepen.

17.5 Opdrachtnemer zal zich te zijner bevrijding niet kunnen beroepen op de omstandigheden dat keuring als bedoeld in deze voorwaarden heeft plaatsgevonden.

17.6 Indien Opdrachtnemer ook ontwerpwerkzaamheden verricht is de Opdrachtnemer verplicht een ontwerp-aansprakelijkheidsverzekering (zowel voor het Werk als ook voor alle daaruit voortvloeiende goederen) en een aansprakelijkheidsverzekering (zowel WA en WAM) af te sluiten en in stand te houden. Het verzekerde bedrag beloopt per verzekering ten minste één miljoen tweehonderdduizend euro (€ 1.200.000) per gebeurtenis voor schade, hoe ook genaamd, hetzij anders overeengekomen.

17.7 Opdrachtnemer is voorts verplicht alle zaken welke hij in verband met de Opdracht onder zich heeft of gebruikt genoegzaam te verzekeren zolang deze voor zijn risico zijn.

17.8 Opdrachtnemer wordt onder de ter zake van het werk geldende en respectievelijke doorlopende CAR- verzekering slechts dekking verleend op de door Opdrachtgever ter zake gestelde voorwaarden. Indien en voor zover Opdrachtnemer als meeverzekerde wordt aangemerkt onder een door Opdrachtgever voor het werk doorlopend afgesloten CAR-verzekering van Opdrachtgever en onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever, ontstaat aanspraak op dekking van Opdrachtnemer ten laste van deze verzekering eerst nadat Opdrachtgever er schriftelijk mee heeft ingestemd dat de schade in behandeling wordt genomen en na schadevaststelling slechts tot het bedrag dat door Opdrachtgever schriftelijk akkoord is bevonden. De polisvoorwaarden liggen voor Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ter inzage. Het eigen risicobedrag blijft voor rekening van Opdrachtnemer.

17.9 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever desverlangd kopieën van polissen en voorwaarden.

17.10 Opdrachtgever is ingeval Opdrachtnemer aan voorgaande verplichtingen niet voldoet, gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de desbetreffende risico’s voor rekening van de Opdrachtnemer te verzekeren.

17.11 Ingeval van toepasselijkheid van de Wet financiering sociale verzekeringen dienen door de Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever te worden getoond:

a. een vestigingsvergunning voor zover vereist;

b. een inschrijvingsbewijs van een Bedrijfsvereniging, voor zover de Bedrijfsvereniging die verstrekt;

c. legitimatie en loonstaten van alle op het werk ingezette arbeidskrachten;

d. een geldig inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel;

e. de G-rekeningovereenkomst;

f. registratie Belastingdienst.

18. Wet aanpak schijnconstructies/Informatieverplichtingen

18.1 De Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de Opdracht relevante en ten tijde van de aanbesteding c.q. contractsluiting, en/of tijdens de uitvoering van het Werk van toepassing zijnde wettelijke regelingen en voorschriften en draagt de gevolgen daarvan.

18.2 De Opdrachtnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Opdracht tot naleving van de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder doch niet uitsluitend tot het naleven van de verplichtingen uit de Wet aanpak schijnconstructies (wet van 4 juni 2015, Staatsblad 2015, 233, publicatiedatum 22 juni 2015) (“WAS”) en eventuele uitvoeringsvoorschriften en/of daarmee samenhangende wetgeving gebaseerd op of verband houdende met de WAS (“WAS en gerelateerde regelgeving”), alsmede van een van toepassing zijnde CAO en/of andere wettelijke verplichtingen zoals deze luiden op de dag van inwerkingtreding van de Opdracht, dan wel zoals deze tijdens de looptijd van de Opdracht komen te luiden.

18.3 De Opdrachtnemer verplicht zich in het bijzonder tot naleving van de volgende niet limitatief opgesomde bepalingen uit de WAS:

i) betaling van het overeengekomen loon met inachtneming van de wettelijke voorschriften (hierna: “het Loon”);

ii) girale uitbetaling van het Loon;

iii) uitbetaling van het Loon zonder inhouding of verrekening (behoudens in de WAS opgenomen uitzonderingen);

iv) betaling van de wettelijk verschuldigde vakantiebijslag;

v) verstrekking van een transparante en gespecificeerde loonstrook.

18.4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke, inzichtelijke en toegankelijke administratie van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken en uitbetaalde lonen, waaruit naleving van de WAS en gerelateerde regelgeving, alsmede van een van toepassing zijnde CAO en/of gemaakte loonafspraken genoegzaam blijkt.

18.5 De Opdrachtnemer verschaft de Opdrachtgever en/of bevoegde instanties op eerste verzoek toegang tot de in het vorige lid bedoelde administratie , teneinde naleving van de WAS en gerelateerde regelgeving en een van toepassing zijnde CAO (en/of overeenkomst) te (doen) controleren, al dan niet in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

18.6 De Opdrachtnemer verstrekt aan de Opdrachtgever eens per kwartaal:

a. een overzicht van de betaalde lonen aan alle ten behoeve van de uitvoering van het Werk te werk gestelde personen;

b. een overzicht van het van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenpakket en de toepasselijke CAO.

c. Na ontvangst van voornoemde gegevens door de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst door de Opdrachtgever deze gegevens bespreken en evalueren. Van dit overleg worden notulen opgesteld die door alle partijen worden ondertekend.

d. Indien en voor zover uit dit overleg blijkt dat sprake is van niet naleving van dit artikel en/of van schending van de WAS en gerelateerde regelgeving of niet naleving van de geldende CAO, zal de Opdrachtnemer binnen een week na vaststelling van dit feit maatregelen treffen om alsnog aan zijn voornoemde verplichtingen te voldoen en aan de Opdrachtgever daarvan genoegzaam schriftelijk bewijs overleggen.

18.7 De Opdrachtnemer zal zijn medewerking verlenen aan steekproefsgewijze of periodieke controles, audits of loonvalidatie.

Uitbesteding/onderaanneming

18.8 De Opdrachtnemer verplicht zich indien en voor zover hij toestemming heeft van de Opdrachtgever, (delen van) het Werk uit te besteden aan een derde partij c.q. onderaannemer dan wel derden bij de uitvoering van het Werk te betrekken, uitsluitend met die partij(en) te zullen samenwerken, die zich blijkens daartoe overgelegde (accountants-) verklaringen, keurmerken of certificaten wat betreft de arbeidsvoorwaarden en loon betalingsverplichtingen houdt aan een van toepassing zijnde CAO, de WAS en daaraan gerelateerde regelgeving en hij zal in ieder geval contracteren op basis van een marktconforme prijs.

18.9 De Opdrachtnemer is – met inachtneming van het elders in deze overeenkomst bepaalde – verplicht om ter zake van de uitbesteding aan een derde c.q. onderaannemer (dan wel in iedere andere situatie waarin hij derden bij de uitvoering van het Werk betrekt) een schriftelijk contract op te stellen, waarin onder meer alle contractverplichtingen uit de leden 1 tot en met 15 van dit artikel onverkort en zonder voorbehoud zijn opgenomen. Tevens zal daarin worden opgenomen dat de derde partij of de onderaannemer eenzelfde verplichting opneemt in contracten die zij aangaat met haar eventuele derden. De Opdrachtgever is gerechtigd de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden dan wel anderszins door opzegging te (doen) beëindigen zonder jegens de opdrachtnemer gehouden te zijn tot vergoeding van schade en onverminderd haar overige rechten, indien de Opdrachtnemer in strijd handelt met deze bepaling.

18.10 De Opdrachtnemer:

i) zendt ieder kwartaal aan de Opdrachtgever de notulen van het overleg als bedoeld in lid 6, dat de Opdrachtnemer met de derde partij of onderaannemer voert;

ii) draagt zorg voor steekproefsgewijze of periodieke controle van naleving van de WAS en gerelateerde regelgeving en een van toepassing zijnde CAO (en/of overeenkomst) door een ieder die hij bij de uitvoering van de Opdracht betrekt en voert daartoe zo nodig audits uit bij de betreffende partij en informeert de Opdrachtgever dienaangaande;

iii) ziet er op toe dat de derde partij of onderaannemer zich door een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer dienovereenkomstig laat informeren.

18.11 Indien het bevoegd gezag ingevolge de WAS of gerelateerde regelgeving aan de Opdrachtnemer, dan wel door haar ingeschakelde derden een boete oplegt in verband met overtreding van de WAS of gerelateerde regelgeving, zal de Opdrachtnemer al het redelijk mogelijke ondernemen om daar bezwaar tegen te maken en daartoe zo nodig rechtsmiddelen instellen.

Meldingsplicht en optreden tegen misstanden

18.12 De Opdrachtnemer zal onmiddellijk aan de Opdrachtgever melden: iedere informatie, signaal of mededeling omtrent een (dreigende) loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend (dreigende) onderbetaling of (dreigende) misstanden ter zake van loonbetaling en overige arbeidsvoorwaarden als bedoeld in dit artikel, ongeacht of deze (dreigende) omstandigheid zich voordoet bij de Opdrachtnemer dan wel een door hem ingeschakelde derde.

18.13 Zodra een situatie als bedoeld in het vorige lid zich voordoet, zal de Opdrachtnemer zich inspannen om de gesignaleerde problemen zo spoedig mogelijk buiten rechte op te lossen. Daartoe dient de Opdrachtnemer een audit te verrichten bij een eventuele derde aan wie de uitvoering van de Opdracht geheel of ten dele is uitbesteed, teneinde inzicht te verkrijgen inzake de gesignaleerde problemen, hij zal zich informeren over de situatie en van de derde uitvoeringsmaatregelen eisen, alsook naleving van de contractuele bepalingen. Zo nodig zal de Opdrachtnemer bemiddelend optreden.

18.14 Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer als vermeld in het vorige lid treden de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer onmiddellijk met elkaar in overleg omtrent te nemen stappen/acties naar aanleiding van een melding van een omstandigheid als in lid 12 bedoeld. Leidt dit overleg niet binnen veertien dagen tot overeenstemming hoe te handelen met het oog op het oplossen van de geconstateerde onderbetaling c.q. misstand, dan heeft de Opdrachtgever het recht om die maatregelen te treffen die zij noodzakelijk acht en is gerechtigd de kosten van die maatregelen te verhalen op Opdrachtnemer, op de wijze voorzien in lid 18, dan wel de Opdracht buitengerechtelijk te ontbinden en/of anderszins te beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de Opdrachtnemer te zijn gehouden.

Aansprakelijkheid/Vrijwaring/Verrekening

18.15 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor:

i) alle (loon)vorderingen en/of boetes gevorderd van de Opdrachtgever

ii) alle door het bevoegd gezag uit hoofde van de WAS en aanverwante regelgeving aan de Opdrachtgever opgelegde boetes;

iii) kosten en schade, waaronder kosten van juridische bijstand, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet voldoen door de Opdrachtnemer, dan wel door hem ingeschakelde derden aan de verplichtingen ingevolge dit artikel.

18.16 Onverminderd het bepaalde in lid 15 is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor alle kosten en schade als gevolg van ontbinding en/of anderszins beëindiging van de onderhavige overeenkomst op grond van leden 9 en 14.

18.17 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever ter zake van iedere vordering van derden, waaronder onder meer loonvorderingen en vorderingen van en/of opgelegde boetes door het bevoegd gezag ingevolge de WAS en gerelateerde regelgeving en alle schade en kosten als gevolg van overtreding door de Opdrachtnemer dan wel door haar ingeschakelde derden van de WAS en gerelateerde regelgeving en een van toepassing zijnde CAO.

18.18 De Opdrachtgever is gerechtigd eventuele (loon)vorderingen, kosten, schade en boetes als bedoeld in de leden 15 en 16 te verhalen op en te verrekenen met vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever, c.q. de verschuldigde opdracht- of aanneemsom, onverminderd het bepaalde in artikel 17 van deze voorwaarden.

Artikel 19. Ontbinding

19.1 In de volgende gevallen is de Opdrachtnemer in verzuim en is de Opdrachtgever gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of haar verplichtingen daaruit voortvloeiend op te schorten, onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, indien:

a. de Opdrachtnemer een of meer van zijn contractuele verplichtingen voortvloeiende uit Opdracht niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. er gronden zijn te vrezen dat de Opdrachtnemer tekort zal komen en niet is voldaan aan een schriftelijke sommatie aan Opdrachtgever zoals beschreven in artikel 8 lid 9;

c. m.b.t. Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd c.q. verleend;

d. de Opdrachtnemer toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) verzoekt;

e. één of meer van de goederen van de Opdrachtnemer onder bewind wordt gesteld;

f. de Opdrachtnemer (onderdelen van) zijn onderneming of de zeggenschap daarover geheel of gedeeltelijk overdraagt, stillegt of liquideert;

g. de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Opdracht door overmacht niet kan nakomen;

h. de Opdrachtnemer onder curatele wordt gesteld;

i. de Opdrachtnemer de bedrijfsuitoefening staakt of op enigerlei wijze wordt beperkt in zijn bevoegdheid rechtshandelingen te verrichten of de zeggenschap over zijn bedrijfsuitoefening (deels) aan een ander overdraagt;

j. de Opdrachtnemer of personen betrokken bij Opdrachtnemer op dusdanige wijze in de publiciteit komen, dat de goede naam van Opdrachtnemer kan worden geschaad of Opdrachtnemer wordt verdacht van het plegen van overtredingen van de Europese of nationale mededingingsregels, van welke aard dan ook.

19.2 In de gevallen beschreven in artikel 17 lid 1 is de Opdrachtgever tevens gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle eventuele verplichtingen uit andere Opdrachten dan wel uit andere hoofde op te schorten of al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, behoudens haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

19.3 Alle vorderingen welke Opdrachtgever in een geval als bedoeld in artikel 17 lid 1 en lid 2 mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

19.4 Opdrachtgever is in de in artikel 17 lid 1 genoemde gevallen gerechtigd de werkzaamheden en leveringen voortvloeiende uit de Opdracht geheel of gedeeltelijk zelf door derden voor rekening en risico van de Opdrachtnemer te (doen) voltooien met gebruikmaking van alle Opdrachtnemer ter beschikking staande respectievelijk op het werk aangevoerde en/ of gebruikte bouwstoffen en materieel.

19.5 Opdrachtgever is steeds gerechtigd tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit een Opdracht, van Opdrachtnemer een onherroepelijk en onvoorwaardelijke afroep- bankgarantie te verlangen tot een door Opdrachtgever verlangd bedrag.

Artikel 20. Cessie en verpanding van vorderingen

20.1 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan vorderingen die de Opdrachtnemer ingevolge een Opdracht met Opdrachtgever heeft of zal krijgen aan derden te cederen, te verpanden of anderszins te bezwaren of over te dragen.

Artikel 21. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

21.1 Op de Opdracht alsmede deze Algemene Voorwaarden en alle (overige) rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CSIG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 Onverminderd het recht van partijen tot het treffen van conservatoire maatregelen zullen alle geschillen welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaan worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de statuten van de Raad van Arbitrage voor de bouwbedrijven in Nederland, zulks onverminderd het recht van Opdrachtgever het geschil te doen beslechten door de gerechten van zijn vestigingsplaats.

pijltje-klein-roze-downCreated with Sketch.